ਝਲਕਾਰਾ (ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ)

ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ(ਗੁਰਮੁਖੀ) ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਫਾੲਿਰਫੌਕ੍ਸ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੇਠ ਦਿਤ੍ਤੀ ਕੜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋੱਲੀ ਪੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਨ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ॥