ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ(ਲਾਈਸੈਂਸ) 

ਖਾਲਸਾਸਕੂਲ.ਨੈਟ੍ਟ'ਤੇ ਮੁਹਿੱਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇਤਬਦੀਲ ਆਗ੍ਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਦ ਹੋਂ:
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਦਿਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ । ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੰਡਨ ਜਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ ॥

ਸਿਰਫ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ: ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ:
ਛੋਟ : ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ(ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੋਲਡਰ) ਤੋਂ ਆਗ੍ਗਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਂ
ਲੋਕੱਕ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤਤ੍ਤ ਲੋਕੱਕ ਕਾਰਜ ਖੇਤ੍ਤਰ'ਚ ਹਣ ਇਸ ਆਗ੍ਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਨਾਲ ਉ੍ਹਧੀ ਹੈਸਿਅਤ'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ
ਬਾਕੀ ਹੱਕ : ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਭੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਇਸ੍ਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟ
 • ਲੇਖਕ ਦੇ ਨੈਤਕ ਹੱਕ
 • ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਸ ਕਾਰਜ'ਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ੍ਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼੍ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹੱਕ
ਹਿਦਾਇਤ : ਵੰਡਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ੍ਤਮਾਲ(ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਨ ਵਾਸਤੇ) । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਆਗ੍ਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਿਦੀਆਂ ਨੇ ॥
ਇਹ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਆਗ੍ਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਿਅਤ ਵਾਸ੍ਤੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਭੀ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਾ ਦੀ ਹਾਲਤ'ਚ English Version ਹੀ ਲਾਗ੍ਗੂ ਹੋਵੇਗਾ॥
All the information on KhalsaSchool.net is licensed under Creative Common's Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) licence available here

You are free:
to Share to copy, distribute and transmit the work
Under the following conditions:

AttributionYou must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
Noncommercial You may not use this work for commercial purposes.
No Derivative Works You may not alter, transform, or build upon this work.

With the understanding that:

Waiver Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.
Public Domain Where the work or any of its elements is in the public domain under applicable law, that status is in no way affected by the license.
Other Rights In no way are any of the following rights affected by the license:
Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
The author's moral rights;
Rights other persons may have either in the work itself or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
Notice For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page.