ਲਿਬਰ ਔਫਿਸ 

ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ(ਗੁਰਮੁਖੀ) ਦਾ ਔਫਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰ੍ਰਾਮ। ਜਿੜ੍ਹਾ ਮਾਇਕ੍ਰੋਸੌਫ੍ਟ ਔਫਿਸ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋਸੌਫ੍ਟ ਔਫਿਸ ਦੇ ਦਸ੍ਤਾਵੇਜ ਖੋਲ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਬਨਾ ਸਕਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੋਗਰ੍ਰਾਮ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ॥

ਮਾਇਕ੍ਰੋਸੋਫ੍ਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ਲਿਨਕਸ

ਲਿਬਰ ਔਫਿਸ ਡਾਉਨਲੋਡ ਤਸਵੀਰ ਮੁਖ ਸਥਾਪਕ ਲਿਬਰ ਔਫਿਸ ਡਾਉਨਲੋਡ ਤਸਵੀਰ ਮੁਖ ਸਥਾਪਕ

ਲਿਬਰ ਔਫਿਸ ਡਾਉਨਲੋਡ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਦਦ ਲਿਬਰ ਔਫਿਸ ਡਾਉਨਲੋਡ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਦਦ

  ਲਿਬਰ ਔਫਿਸ ਡਾਉਨਲੋਡ ਤਸਵੀਰ ਯੂ ਆਈ ਤਰਜਮਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਨਕਸ ਦਾ ਲਿਬਰ ਔਫਿਸ ਇਸ੍ਤਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਖ ਸਥਾਪਕ ਚਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂ ਆਈ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਖੀਰ'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ॥