ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਦ 

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ॥ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਦ ਦੇ ਇਸ੍ਤਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ॥ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ। ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ॥ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਲਿਪੀ ਜਵਾਬ'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦ ਰਾਹੀਂ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ॥ ਉੱਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ॥

gurmuķï Lipï ŧbɗïLï sɳɗ

jï ÄĖÄɲ nüɳ. gurmuķï Lipï ŧbɗïLï sɳɗ ɗy ĖsŧmaL rahïɲ ŧusïɲ Ȧsanï naL pɳjabï pŗɥ skɗy ho. Ȧŧy Ės sɳɗ ɗa ĖsŧmaL krky ŧusïɲ Lyķ, pƻŧr Ȧŧy hor vicar vtaɲɗra kr skɗy ho Ůnɥaɲ Lokaɲ naL jinɥaɲ nüɳ gurmuķï pŗɥnï nhïɲ ÄŮɲɗï hÿ. Ȧŧy ŧuhanüɳ vaps jɗoɲ ŧbɗïL Lipï jvab'c ßyjï jaŮɲɗï hÿ, ŧusï Ůs nüɳ Ės sɳɗ rahïɲ Lipï nüɳ gurmuķï'c ŧbɗïL kr skɗy hoɲ. Ůƻmïɗ krɗy haɲ ki Ėh sɳɗ Äp jï nüɳ gurmuķï siƻķņ'c shaË hovyga.

Gurmukhi Transliteration Tool

Welcome. By using Gurmukhi Transliteration Tool you can very easily read Punjabi if you don`t know how to read Gurmukhi. By using this tool you can write text, mail and exchange ideas with people who can`t read Gurmukhi. When you reply in transliterated text, the other person can convert it into Gurmukhi if the person can`t read Roman text but can read Gurmukhi. We hope that this tool will help you in eventually learning how to read Gurmukhi.

Gurmukhi to Transliteration Mapping

GurmukhiTransliterationPhonic GurmukhiTransliterationPhonic GurmukhiTransliterationPhonic GurmukhiTransliterationPhonic GurmukhiTransliterationPhonic
kKa ķKha gGa ġGha ĜNasal Ga
cCha ċChcha jJa ʝJha ĴNasal Ja
tHard Ta ţThha dHard Da ȡDdha ņNasal Na
ŧSoft Ta ȶTha ɗSoft Da đDha nNa
pPa fFa bBa ßBha mMa
ȳYa rRa LLa vVa ŗRda
sSa hHa ƨSha zZa    
Ȧa as in woman ÄAa as in Ah Ėi as in ill Ëee as in thee Ůu as in thus
Üu as in rule Ȯo as in hole Öo as in Owl Æe as is they Ǣai as in aisle
aa as in woman ਿii as in ill ïee as in thee uu as in thus üu as in rule
oo as in hole öo as in Owl ye as is they ÿai as in aisle    
½ Virama Reduces the following consonant in half ½ ਗɓ as in ਸਵਰ੍ਗ ½ ਰɹas in ਸ੍ਰੀ ½ ਚɔas in ਸ੍ਚਿੰਦਾਨਂਦ ½ ਹɥ as in ਕਿਨ੍ਹਾਂ
½ ਵʌas in ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ½ ਯ ʎas in ਸੰਥ੍ਯਾ ½ ਟ ʇas in ਬਿਸ੍ਟਾ ½ ਨ иas in ਪਿਨ੍ਨਾ ½ ਤ ǂas in ਜਗ੍ਤੇਸੱਵਰ
ƻAddhak doubles the following consonant ɳTippi n as in Singh ɲ Bindi n as in Sidhan ĦUdaat equivalent to ½ ਹ ½ ਹ ɣYakash equivalent to ½ ਯ ½ ਯ
.Pooran Virama, Full Stop/Period ,Ardh Virama, Comma Nukta        
1One 2Two 3Three 4Four 5Five
6Six 7Seven 8Eight 9Nine 0Zero


Enter text to transliterate

Gurmukhi Transliteration Tool