ਗਲਿਓਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ
Gurmukhi ਗੁਰਮੁਖੀ
Transliteration ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Phonic ਅਵਾਜ਼
🔊
k
🔊 k as in car
🔊
ḳ (Aspirated)
🔊 k as in Khan
🔊
g
🔊 g as in gas
🔊
ġ
🔊 g as in Ghar
🔊
ĝ (Nasal g)
🔊 g as in king
ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ
Gurmukhi ਗੁਰਮੁਖੀ
Transliteration ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Phonic ਅਵਾਜ਼
🔊
c
🔊 c as in chair
🔊
ċ (Aspirated)
🔊 c as in Chhattar
🔊
j
🔊 j as in joy
🔊
ʝ
🔊 j as in jhanda
🔊
ĵ (Nasal j)
🔊 j as in janĵ
ਦੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ
Gurmukhi ਗੁਰਮੁਖੀ
Transliteration ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Phonic ਅਵਾਜ਼
🔊
t (hard t)
🔊 t as in toy
🔊
ṫ (Hard aspirated)
🔊 t as in thhoka
🔊
d (Hard d)
🔊 d as in dog
🔊
ȡ
🔊 d as in ddhai
🔊
ṅ (Dental n)
🔊 n as in pani
ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ
Gurmukhi ਗੁਰਮੁਖੀ
Transliteration ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Phonic ਅਵਾਜ਼
🔊
ŧ ( Soft t)
🔊 t as in thanks
🔊
ȶ (Aspirated)
🔊 t as in thar
🔊
ɗ (Soft d)
🔊 d as in this
🔊
đ
🔊 d as in dharti
🔊
n
🔊 n as in no
ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ
Gurmukhi ਗੁਰਮੁਖੀ
Transliteration ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Phonic ਅਵਾਜ਼
🔊
p
🔊 p as in part
🔊
f
🔊 f as in far
🔊
b
🔊 b as in bar
🔊
ḃ (Aspirated b)
🔊 b as in bhar
🔊
m
🔊 m as in mart
ਸ੍ਵਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ
Gurmukhi ਗੁਰਮੁਖੀ
Transliteration ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Phonic ਅਵਾਜ਼
 🔊
ȧ
🔊 a as in woman
ਆ (ਾ) 🔊
ä (a)
🔊 a as in ärt (far)
ਇ (ਿ) 🔊
ė (i)
🔊 e as in ear(ill)
ਈ (ੀ) 🔊
ë (ï)
🔊 e as in eel(feel)
ਉ (ੁ) 🔊
ū(u)
🔊 u as in Umlaut (truth)
ਊ (ੂ) 🔊
ŭ(ü)
🔊 o as in Ooze(true)
ਏ (ੇ) 🔊
æ(y)
🔊 a as in air(say)
ਐ (ੈ) 🔊
ǣ(ÿ)
🔊 e as in error(fl[a]t)
ਓ (ੋ) 🔊
ꜵ(o)
🔊 o as in old(role)
ਔ (ੌ) 🔊
ꜷ(ö)
🔊 o as in otter(scroll)
ਅੱਧ ਸ੍ਵਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ
Gurmukhi ਗੁਰਮੁਖੀ
Transliteration ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Phonic ਅਵਾਜ਼
🔊
ȳ
🔊 y as in yard
🔊
v
🔊 m as in mart
ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ
Gurmukhi ਗੁਰਮੁਖੀ
Transliteration ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Phonic ਅਵਾਜ਼
🔊
🔊 s as in sharp
ਖ਼ 🔊
ḳᴥ
🔊 k as in khan
ਗ਼ 🔊
gᴥ
🔊 g as in ghoul
ਜ਼ 🔊
z
🔊 z as in zebra
ਫ਼ 🔊
fᴥ
🔊 f as in phantom
ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ
Gurmukhi ਗੁਰਮੁਖੀ
Transliteration ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Phonic ਅਵਾਜ਼
🔊
h
🔊 h as in hot
ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੱਖਰ
Gurmukhi ਗੁਰਮੁਖੀ
Transliteration ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Phonic ਅਵਾਜ਼
੍ (ਵਿਰਾਮ)🔊
½ (Viram )
🔊Reduces the following consonant in half
੍ਗ (ਪੈਰੀਂ ਗ)🔊
ɓ
🔊 ਆਗ੍ਗਿਆ ägɓiä
੍ਰ (ਪੈਰੀਂ ਅੱਧਾ ਰ) 🔊
ɹ
🔊ਸ੍ਰੀ sɹï
੍ਚ (ਪੈਰੀਂ ਚ)🔊
ɔ
🔊 ਸ੍ਚਿੰਦਾਨਂਦ sɔiɳɗanɲɗ
੍ਹ ਪੈਰੀਂ (ਹ)🔊
ɥ
🔊ਕਿਨ੍ਹਾਂ kinɥaɲ
੍ਵ (ਪੈਰੀਂ ਵ)🔊
ʌ
🔊 ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ŧʌpɹsaɗi
੍ਯ (ਅੱਧਾ ਯ )🔊
ʎ
🔊 ਸੰਥ੍ਯਾ sɳȶʎa
੍ਟ (ਪੈਰੀਂ ਟ)🔊
ʇ
🔊 ਬਿਸ੍ਟਾ bisʇa
੍ਨ (ਪੈਰੀਂ ਨ)🔊
и
🔊 ਪਿਨ੍ਨਾ pinиa
੍ਤ (ਪੈਰੀਂ ਤ)🔊
ǂ
🔊 ਜਗ੍ਤੇਸਵਰ jgǂysvr
ੱ (ਅੱਧਕ)🔊
ƻ
🔊 ਪਿੱਨਾ pinƻa
ੰ (ਟਿੱਪੀ)🔊
ɳ
🔊 ਸਿੰਘ siɳġ
ਂ (ਬਿਂਦੀ)🔊
ɲ
🔊 ਬਿਂਦੀ biɲɗï
ੑ (ਉਦਾਤ ਅੱਧਾ ਹ)🔊
🔊 ਜਿਨਾੑ jin♄a
ੵ(ਯਕਸ਼ ਅੱਧਾ ਯ)🔊
ỿ
🔊 ਗੵਾਨ gỿan
। (ਅਰਧ ਵਿਰਾਮ) 🔊
,
॥ (ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ) 🔊
.
਼ (ਨੁਕਤਾ)🔊
Nukta
🔊
1
🔊 ਇਕ ėk
🔊
2
🔊 ਦੋ ɗo
🔊
3
🔊 ਤਿਨ੍ਨ ŧiƻn
🔊
4
🔊 ਚਾਰ car
🔊
5
🔊 ਪੰਜ pɳj
🔊
6
🔊 ਛਿਹ ċih
🔊
7
🔊 ਸਤ੍ਤ sŧǂ
🔊
8
🔊 ਅੱਠ ȧƻţ
🔊
9
🔊 ਨੌ nö
🔊
0
🔊 ਸਿਫਰ sifr
ਗੁਰਮੁਖੀ
Gurmukhi
ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Transliteration
ਗੁਰਮੁਖੀ
Gurmukhi
ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Transliteration
ਗੁਰਮੁਖੀ
Gurmukhi
ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Transliteration
ਗੁਰਮੁਖੀ
Gurmukhi
ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Transliteration
ਗੁਰਮੁਖੀ
Gurmukhi
ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ
Transliteration
k g ġ ĝ
c ċ j ʝ ĵ
t d ȡ
ŧ ȶ ɗ đ n
p f b m
ȳ r l v
s h z   
ȧ ä ė ë ū
ŭ æ ǣ
a ਿi ï u ü
o ö y ÿ   
½ ½ ਗɓ ½ ਰɹ ½ ਚɔ ½ ਹɥ
½ ਵʌ ½ ਯ ʎ ½ ਟ ʇ ½ ਨ и ½ ਤ ǂ
ƻ ɳ ɲ ỿ
. ,      
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

Gurmukhi Transliteration Tool

ਲਿਪੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ ਵਾਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੋ ॥  Enter text to transliterate


ਮੁਖ ਸਫਾ/Home